ดูเพิ่ม: nu4

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

4 (จู้อิน ㄋㄩˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ