ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mu3 (จู้อิน ㄇㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ