ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mo4 (จู้อิน ㄇㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ