ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mo2 (จู้อิน ㄇㄛˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ