ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mo1 (จู้อิน ㄇㄛ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ