ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

min2 (จู้อิน ㄇㄧㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mín