ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mian2 (จู้อิน ㄇㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mián