ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mi4 (จู้อิน ㄇㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ