ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mi2 (จู้อิน ㄇㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ