ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mei4 (จู้อิน ㄇㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mèi