ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mei3 (จู้อิน ㄇㄟˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ měi