ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mede

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ めで