ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mede

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ めで