ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mao2 (จู้อิน ㄇㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ máo