ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mang1 (จู้อิน ㄇㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ māng