ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ma5 (จู้อิน ˙ㄇㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ma