ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

luo4 (จู้อิน ㄌㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ luò