ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lun2 (จู้อิน ㄌㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lún