ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lou5 (จู้อิน ˙ㄌㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lou