ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lou4 (จู้อิน ㄌㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lòu