ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lou3 (จู้อิน ㄌㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lǒu