ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

long2 (จู้อิน ㄌㄨㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lóng