ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

liu4 (จู้อิน ㄌㄧㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liù