ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling3 (จู้อิน ㄌㄧㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lǐng