ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lie4 (จู้อิน ㄌㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liè