ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lie3 (จู้อิน ㄌㄧㄝˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liě