ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

liao4 (จู้อิน ㄌㄧㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liào