ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lian2 (จู้อิน ㄌㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lián