ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lia (จู้อิน ˙ㄌㄧㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ liǎ.