ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

li2 (จู้อิน ㄌㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ