ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lei4 (จู้อิน ㄌㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lèi