ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

le4 (จู้อิน ㄌㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ