ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lan3 (จู้อิน ㄌㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lǎn