ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lēng (จู้อิน ㄌㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ