ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kui4 (จู้อิน ㄎㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuì