ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kui2 (จู้อิน ㄎㄨㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuí