ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kui1 (จู้อิน ㄎㄨㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuī