ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kubi

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ くび