ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kuan1 (จู้อิน ㄎㄨㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuān