ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kong3 (จู้อิน ㄎㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kǒng