ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kong (จู้อิน ˙ㄎㄨㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kōng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kǒng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kòng.