ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

keng1 (จู้อิน ㄎㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kēng