ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

keng (จู้อิน ˙ㄎㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kēng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kěng.