ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ke1 (จู้อิน ㄎㄜ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ