ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kazoku

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ かぞく