ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jun4 (จู้อิน ㄐㄩㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jùn