ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jun1 (จู้อิน ㄐㄩㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jūn