ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jue2 (จู้อิน ㄐㄩㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jué