ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jue1 (จู้อิน ㄐㄩㄝ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ juē