ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

juan4 (จู้อิน ㄐㄩㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ juàn