ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

juan3 (จู้อิน ㄐㄩㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ juǎn